Gaan fietsers en natuur wel samen?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/gaan-fietsers-en-natuur-wel-samen/

De hazelworm vindt van niet Fietsen in de natuur is prachtig. Maar reptielen zitten niet altijd op fietsers te wachten, want zij worden vermorzeld door fietsbanden. ‘Er zijn geen zebra’s voor zandhagedissen.’ De LF1, de eerste, bekendste en populairste lange fietsroute langs de kust van Nederland en onderdeel van de Europese Noordzeeroute, wordt bij Bergen…

Gaat deze discussie alleen over halfverhard versus verhard?
Of gaat het over de vraag of fietsers uberhaupt welkom zijn in natuurgebieden.
Een wandelpad komt met minder weerstand tot stand.
Een halfverhard fietspad maakt fietsers niet meer welkom.
Ik zie een halfverhard pad als een halfzachte poging om fietsers te weren.

Mij maakt het niet uit.
Ik heb een fiets met brede banden.
Ik ben fietser. Ik begrijp niet waarom wandelaars meer geaccepteerd zijn.

In veel natuurgebieden moet je een vignet (dat alleen in dat gebied geldig is) aanschaffen om er te mogen fietsen.
Dat werkt veel effectiever tegen fietsers.
De Fietsersbond zou mij een grote dienst bewijzen als ze zich gaat inzetten voor een landelijk vignet.

Dat zou gewoon een rijwielbelasting, à la jaren dertig vorige eeuw, betekenen. Mag ik in mijn eigen stad niet zonder fietsen. Onaanvaardbaar. Wetten en regelgeving worden in Nederland al tientallen jaren niet gehandhaafd. Wil je er nog een erbij (laten) maken?

1 like

@Sjef, even een misverstand uit de wegruimen.
Natura2000 gebieden zijn sowieso niet toegankelijk.
Natuurgebieden van Natuurmonumenten, ZuidHollandsLandschap enz zijn alleen toegankelijk voor leden. Met een lidmaatschap van ZHL heb je geen toegang tot het LimburgsLandschap.
En dan zijn er nog de waterleidingduinen en dergelijke gebieden van wie je een vignet moet kopen. Elk gebied zijn eigen vignet.
MTBers moeten een vignet voor de Posbank kopen, een ander vignet voor de Utrechtse Heuvelrug, enzovoort.

Samengevat. Je voor elk natuurgebied apart betalen.
Geen probleem als je nooit je woonomgeving verlaat.
Wel een probleem als je een rondje Nederland wil doen.

Je moet in de gaten houden of het om fietspaden/-wegen gaat als infra of fietspaden door natuurgebieden. Wat dat eerste betreft kan het natuurlijk alleen maar om verharding (liefst: asfalt) gaan. Voor fietspaden door natuurgebieden kan de beheerder w.m.b. kiezen voor verharding, halfverharding of grind/schelpen,houtsnippers. Daar kun je met fietsen ook rekening mee houden (ATB of gravelfietsen is ook heel leuk :wink: )

Bij die LF1 route in Schoorl is iets anders aan de hand: die route loopt door vrij toegankelijk terrein (Staatsbosbeheer heft geen entree) en die route was er al voordat Staatsbosbeheer besloot er een zandverstuivingsgebied van te maken.

In kwetsbare natuurgebieden horen geen fietsers thuis. De meuk die aan de schelpjes wordt toegevoegd om de fietspaden te verharden, mag wat mij betreft achterwege gelaten te worden. Fiets en fietser komen als het regent of kort ervoor getekend heeft onder bagger te zitten dat niet makkelijk te verwijdeten is.

En dat heet dan een landelijk vignet? Ik denk dat ik het niet begrijp. :disappointed:

Leuk artikel over de strijd om de ruimte. Dit keer tussen natuur en fietsers.

Bij de voorbeelden uit de duinen wordt echter denigrerend opgemerkt dat het stuifduin bij Kattendel een “speeltuin voor ecologen” is. Niets is minder waar. Het “openbreken van de zeereep” is een zwaar bevochten ingreep om via instuif van zand de dynamiek in de duinen weer te reactiveren, een ingreep die inmiddels op veel plekken langs de kust wordt toegepast. Enerzijds brengen we op die manier extra duinen áchter de zeereep aan, die onze kuststrook verstevigen tegen toekomstige zeewaterstijging. Anderzijds stuift een deel van het zand bij stormen nog kilometers verder de duinen in en verbetert de groeiomstandigheden van de typische duinvegetaties. Dit allemaal om de gevolgen van CO2-emissies en stikstofdeposities te kenteren. Niks speeltuin.

En ja, dat eist ruimte op waar we voorheen in de luwte van de kunstmatige zeereep nog andere activiteiten konden beoefenen, zoals fietsen. Ik ben er bepaald niet trots op dat de fietsersbond deze verschuiving van belangen in 2011 niet onder ogen heeft willen zien en er prat op gaat de noordelijke route naar Kattendel te hebben behouden. En er vervolgens neerbuigend aan toevoegt dat PWN toch wel genoeg geld heeft…

Natuurlijk is de fietsersbond een belangenclub, ik fiets graag, dus ook mijn belang, en daarom ben ik lid.

Maar ik wil wel dat we oog houden voor andere belangen. Zoals uit de rest van het artikel spreekt, als het over dieren als hazelwormen en hagedissen gaat. Bij de zeereep is het belang om zand en wind op die plekken weer ruim baan te geven. Het had de fietsersbond gesierd als ze hier ook oog voor hadden gehad, en meegewerkt met de indertijd door PWN aangeboden compensatiemogelijkheden.

De vraag aan het begin van het artikel, of fietsers en natuur samengaan, is als je er goed over nadenkt enkel met “nee” te beantwoorden: Fietsers en fietspaden zullen altijd nadelig zijn voor de natuurwaardes van een gebied. In de strijd om de ruimte verwacht ik dat onze fietsersbond zich inzet voor fietsers-belangen, in goed overleg met andere belangen. Maar daarin hoeven we wat mij betreft niet altijd ons grootste gelijk te halen.

Wim de Groot, Haarlem.

2 likes

Het artikel komt vrij theoretisch op mij over.
Over welke natuurgebieden hebben we het.
Welk gebied is nog niet ontsloten dat deze discussie moet worden gevoerd?

In de gebieden waar ik met enige regelmaat fiets, gaat de discussie over de vraag of het bestaande fietspad moet worden verdubbeld of dat er een tweede fietspad parallel moet worden aangelegd.

Bijvoorbeeld.
Op Texel loopt welgeteld een fietspad NoordZuid door de duinen.
Er zijn zo erg veel verhuurders van fietsen dat er nauwelijks nog gefietst kan worden op een zonnige dag.
Zijn zoveel huurfietsen op dit eiland wel gewenst?
Zo ja. Faciliteren we dat met een extra breed fietspad?

Natuur en mensen staan wel eens op gespannen voet. Ook natuur en fietsers. Ik ben graag per fiets in de natuur en hoop dat die natuur toegankelijk blijft voor fietsers.

Het lijkt me redelijk dat fietsers zich als te gast gedragen in de natuur. Aangezien zandverstuivingen in de duinen de oorspronkelijke natuurlijke gang van zaken zijn (en gelukkig terug van weg geweest), moet de fietser zich daar aan aanpassen. Eventueel moet een bestaande route verlegd, tijdelijk gesloten of permanent opgeheven worden.

Graag goed onderzoek naar natuurschade door recreatie (ook wandelaars) en hoe het te minimaliseren.

Overigens heb ik als sportfietser meer last van intolerante wandelaars en langzaamfietsers dan van beperkingen t.b.v. natuurbescherming.

@mariafietst Natura2000 zowiezo gesloten? Nee hoor! Natura2000-gebieden zijn bijna altijd voor recreatie ontsloten. Soms zelfs met wegen voor auto’s, zoals over de Sallandse Heuvelrug. En zeker met fietspaden en MTB-tracks.