Speed pedelec op het fietspad


#41

Speed pedelecs bekeuren op het fietspad, dan ook graag ruiters bekeuren op het fietspad …

Het eigenlijke probleem dat velen hier aankaarten is de beschikbare ruimte, of eigenlijk het gebrek daar aan. Fietspaden van 1,5 meter breedte zijn niet geschikt voor veilig verkeer.

Ook een drukke rijbaan is dat niet, terwijl dat wel heel goed zou kunnen. Ik heb veel gefietst in Frankrijk en Spanje, waar het fenomeen fietspad (gelukkig, zou ik zeggen) vrijwel onbekend is. Akkoord, in drukke steden zou je ook daar soms een beter scheiding van verkeer wensen, maar in het buitengebied is dat nergens voor nodig. Wegen zijn meestal breed genoeg om veilig ingehaald te worden en waar dat niet kan blijven Franse en Spaanse chauffeurs netjes op gepaste afstand achter je rijden tot ze je kunnen passeren. Nu is het op een racefiets weliswaar beter mogelijk met de rest van het verkeer mee te gaan, maar toch … 't is ook een beetje gedrag en dat van de Nederlandse automobilist is een stuk gehaaster en onbeschaafder.

Helaas zijn in Nederland veel wegen versmald, want dat helpt de snelheid te verlagen en wegbeheerders worden daar erg blij van, maar er is dan - zoals nu blijkt - onvoldoende ruimte voor snorfietsers en speed pedelecs en de gemiddelde automobilist heeft weinig zin om daar lang achter te blijven rijden.

Het zou al heel wat schelen als wegen voldoende verbreed worden zodat er ruimte is voor zowel auto’s als fietsen (incl. snorfietsen en speed pedelecs) en waar de verkeersdruk zo hoog is dat scheiding een optie wordt fietspaden aan te leggen die minimaal aan CROW normen voldoen (en als het kan nog een metertje breder wmb).

Meer ruimte op de weg is minder irritatie.


#42

Speed pedelecs in buitengebieden is niet het probleem, die fietspaden naast doorgaande wegen zijn overwegend leeg zodat je daar flink snelheid kunt maken. Binnen de bebouwde kom is een ander verhaal, snelheid is hier nauwelijks van belang omdat de speed pedelec relatief weinig afstand bibeko aflegt. Veiligheid is wel een issue want rijden op de rijbaan (bibeko) is levensgevaarlijk door het genoemde horkerige gedrag van automobilisten.

Aanpassing van de fietsinfra is dan ook vooral binnen de steden en dorpen nodig.


#43

Nog even over het onderzoek van SWOV.

Uit afbeelding 6 maak ik in elk geval op, dat 12 van de 29 deelnemers - dus 41% - in mindere of meerdere mate ten onrechte het fietspad gebruiken. En dat is verontrustend veel!!!
En wat die 25% betreft. Hier het echte verhaal:
_Hiervan werd gemiddeld 23% (SD=24) gereden op het fietspad naast de rijbaan, terwijl dit conform de nieuwe regels op de rijbaan had moeten zijn (zie p. 9)
Ook niet bepaald weinig!!!

Als je dat rapport goed tot je door laat dringen, krijg je het gevoel dat dit Forum-thema beter anders had kunnen heten:
Speed pedelec NIET op het fietspad


#44

Volgens mij wordt er door speed pedelecs nog veel vaker en langer over het fietspad gereden, hebben ze zich extra netjes gedragen tijdens de onderzoeksperiode. Geheel in lijn met de titel: Speed pedelec op het fietspad.


#45

Yep Lomito, de onderzoeksgroep heeft zich vermoedelijk relatief netjes gedragen. Alles werd immers met camera geregistreerd. Bovendien betrof het een nogal selecte groep deelnemers en zeker geen dwarsdoorsnede van de NL bevolking, namelijk het type “brave vaders”.
Wat het betekent als andere sociale lagen van bevolking met daarenboven zeer krachtige (dus snel accelereerde) 45-e-bikes het fietspad op gaat, laat zich uittekenen.
Die onderzoekresultaten - zoals bij een ander thema al is gesteld - vragen nog meer dan voorheen om: Speed pedelec NIET op het fietspad.


#46

We kunnen het er in ieder geval over eens zijn dat het onderzoek van de SWOV weinig voorstelt. De vage conclusie dat er geen grote problemen te verwachten zijn en dat automobilisten beter voorgelicht moeten worden had ik vooraf al voorspeld.

Daarmee is het helaas wachten op enkele dodelijke ongevallen voordat er echt onderzoek gedaan gaat worden, gelukkig is de kans daarop vrij klein omdat de meeste snelle fietsers niet levensmoe zijn en daarom niet op de rijbaan rijden.


#47

Het rondzenden van (zeer) uitvoerige overwegingen per mail naar alle afdelingen over dit onderwerp is tot nu toe goed geweest vanwege de gezichtspunten verheldering. Iedereen heeft zijn belangen en de speed pedelec berijders willen zich absoluut niet als bromfietsers (vroeger met verplichte noodtrappers) laten beschouwen en zich ook niet de levensgevaarlijke weg op laten sturen waar automobilisten kennelijk wel bromfietsen / scooters (en opgevoerde snorfietsen / -scooters) accepteren, maar geen fietsers.
Die MOETEN opzouten, aan de kant naar het fietspad.
Kortom; de wettelijke verplichting om met je speed pedelec je als een brommer te gedragen is stuitend onrealistisch.
Duidelijk ook dat de landelijke maatregelen door lokale / provinciale bestuurders niet gedragen wordt vanuit een oogpunt van verkeersonveiligheid. Er vallen al veel te veel doden en (zwaar)gewonden onder fietsers in het algemeen.
De wet zal op dit punt vast wel worden aangepast aan de realiteit, veiligheid is belangrijker dan mobiliteit.

Mag ik pleiten voor een nieuw begrijp dat uitgaat van de eerste aanzet ?
"de speed pedelec hoort gewoon op het fietspad thuis en moet zich aanpassen aan de andere weggebruikers "
Elke weggebruiker moet zich aanpassen aan het overige verkeer (het besef en de handhaving valt tegen …) maar op het fietspad worden de conflicten steeds evidenter. De (a-sociale) wielrenners zonder bel ( ), de scooters, de ineens snelle bejaarden op hun E-bike, de speed pedelecs etc. etc. moeten meer rekening houden met hun mede fietspad gebruikers.
De (mogelijke) conflicten zitten vooral in de beperkte ruimte en het onverhouds (geruisloos) passeren.
Juist daar zou ik een wellevendheids bepaling willen invoeren: de passeersnelheid.
Snelheidsverschillen zijn geen enkel probleem als je het fietspad kilometers voor je alleen hebt, maar bij passeren moet iedereen inbinden. Dat kan door in te stellen dat de passeersnelheid niet hoger mag zijn dan 25 km/h.
Dat betekent voor de wielrenners en de speed pedelec berijders (en de snelle ligfietsen niet te vergeten) dat tijdelijk afgeremd moet worden bij het passeren. Vanzelfsprekend is signaleren met een bel bij geruisloze voertuigen noodzakelijk.
Wat denken jullie van zo’n (wettelijke) maatregel om bij passeren rekening te houden met de anderen en verder veilig harder te rijden ?


#48

Het idee dat het fietspad alleen voor fietsen bestemd is is allang achterhaald, de diversiteit van gebruikersgroepen is veel breder dan alleen de ouderwetse cold-turkey fietser die langzaamaan maar zeker terrein verliest. De discussie wordt steeds gevoerd als een strijd tussen gebruikersgroepen maar daarmee wordt het echte probleem verdoezeld: de beperkte capaciteit van het fietspad.

Om alle fietsers voldoende ruimte te geven zal het autoverkeer in steden drastisch teruggedrongen moeten worden zodat een fors deel van het ruimtebeslag voor automobiliteit omgebouwd kan worden voor gebruik door fietsers.

Discussies die vooral gaan over de verschillen tussen diverse fietsers spelen dan ook vooral automobiliteit in de kaart.


#49

De fietser verliest inderdaad terrein, dan blijft er meer ruimte over voor de overgebleven fietsers. Nog steeds geen reden om andere groepen ook op het fietspad toe te laten, volgens diverse deskundigen levert dat alleen maar gevaar op, vandaar dat de wetgever beslist heeft dat de mee-trap brommer niet op het fietspad thuis hoort.

Als de forens nu inderdaad overstapt naar de mee-trap brommer dan ontstaat er vanzelf ruimte op de weg.


#50

Behalve dat er dan ruimte ontstaat, zal flinke toename (dan bedoel bijv. een vertienvoudiging) van het aantal meetrapbrommers ervoor zorgen dat het een stuk normaler wordt voor automobilisten en met grote aantallen gaan denk ik meetrapbrommers als vanzelf op de rijbaan rijden.


#51

Ook gemeente Rotterdam is om: speed pedelecs welkom op het fietspad! Gaat de goede kant op.

https://www.ad.nl/rotterdam/van-rotterdam-mag-speed-pedelec-terug-op-fietspad~a2acda56/

De Fietsersbond komt steeds meer in haar hemd te staan, met elke gemeente/provincie die de landelijke regelgeving onderuit haalt wordt duidelijker dat de Fietsersbond een verkeerde afslag heeft genomen.


#52

Misschien nemen de gemeentes wel een verkeerde afslag.

Het wordt er voor de automobilist niet duidelijker op waar de mee-trap brommer nu thuis hoort, ene gemeente hier, andere gemeente daar. Dit is vragen om ongelukken.
Duidelijk is wenselijk. Voetgangers op de stoep, fietsen op het fietspad en de rest op de weg. En voor de duidelijkheid een mee-trap brommer is geen fiets****


#53

Dat zou heel goed kunnen, zij zullen in dat geval wel gecorrigeerd worden door de rijksoverheid. Blijft die correctie uit dan zitten die gemeentes op het juiste pad. Voorlopig is er geen weerstand tegen de aanpassingen die door de provincie Gelderland zijn aangebracht, dat sterkt mij in mijn visie dat vooral de rijksoverheid van het padje is.


#54

De rijksoverheid heeft het in dit geval wel aan het goede eind. Ook met haar voorstel om de 45-e-bike te laten voorzien van remlichten en richtingaanwijzers. En dat wijst niet bepaald op een ander padje.
Ik vrees voor de speeders dat Gelderland die toestemming (uiteindelijk) niet krijgt en stellig niet na een (rijks-)voorlichtingscampagne voor de automobilisten. Dan wordt het voor de speeders namelijk veiliger op de weg. En als de Fietsersbond hier ook nog eens krachtig stelling tegen neemt, komt het wel goed. En daar werken we nu aan.


#55

Voorlopig zie ik hier in Gelderland aanmoedigende onderborden met de tekst: “Speed pedelecs toegestaan”. Niet dat die tegemoetkomingen noodzakelijk zijn want ook zonder die bijborden rij ik met veel plezier en speed pedelec over alle (on)verplichte fietspaden die ons fietslandje rijk is… al 7.500 km met name over verboden fietspaden.


#56

Het onderwerp speelt weer op nu het CROW Fietsberaad blijkbaar opdracht heeft gekregen van de Minister van Verkeer om advies uit te brengen over aanpassing van de regelgeving rond speed pedelecs vanwege de inmiddels geconstateerde knelpunten zoals het onveiligheidsgevoel van het rijden tussen auto’s en vrachtwagens op bepaalde wegen.

Goed dat het CROW Fietsberaad deze opdracht heeft gekregen want dit adviesorgaan heeft eerder al bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen regelgeving die snelle fietsers in zeer gevaarlijke situaties dwingt.


#57

In Fietsverkeer 42 staat een artikel over optimale fietspadbreedtes (p. 42). Het was al bekend dat een fietspad ongeveer twee keer zoveel capaciteit heeft als het een eenrichtingsfietspad is ipv een tweerichtingenfietspad. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat hetzelfde fietspad (met dezelfde breedte en rapportcijfer) twee keer zoveel capaciteit heeft als er geen snorfietsers op rijden. Slechts 4% snorfietsers veroorzaakt een halvering van de capaciteit omdat deze voor zoveel ‘hinderlijke ontmoetingen’ zorgen.

Een vergelijkbaar effect valt te verwachten van de aanwezigheid van speedpedelecs op het fietspad.


#58

Na flink veel agressie en gevaarlijke wegdruk acties van automobilisten
fiets ik ook “gewoon” weer op het fietspad met de speed pedelec.

De ondersteuning zet ik minimaal, haal dan nog zo’n 30km/u door meer inzet.


#59

Tja, en daarom zou het goed zijn als de overheid (misschien samen met de ANWB) eindelijk een voorlichtingscampagne gaat voeren over de nieuwe gebruikers van de rijweg: s-bikes. Die lijken op fietsen maar dat zijn ze niet. SWVO heeft er nadrukkelijk ook voor gepleit. Nu de FB nog; of op z’n minst de Kopgroep SpeedPedelec der Lage Landen (zijnde de door de overheid erkende belangenclub van de s-bikers).
En nog even over het CROW, die zijn gevraagd om modellen te bedenken hoe de s-bike in de infrastructuur in te passen. Het zou goed zijn als de FB daar luid en duidelijk de bezwaren tegen de s-bike op het fietspad laat horen.


#60

Fietspaden horen simpelweg breed genoeg te zijn voor het afhandelen van fietsend verkeer. Hoe moeilijk kan het zijn?